خانم دکتر Zohreh DEhdashti Shahrokh

Dr. Zohreh DEhdashti Shahrokh

استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178898)

26
101

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers