آقای دکتر Hossein Heidari Tabrizi

Dr. Hossein Heidari Tabrizi

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178958)

13
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers