خانم دکتر Nasrin Jazani

Dr. Nasrin Jazani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179050)

6
32
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers