آقای Hoshang Talebi

Hoshang Talebi

سرپرست دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179065)

10
55
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers