آقای دکتر Mehdi NamaziZadeh

Dr. Mehdi NamaziZadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179071)

9
58
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers