آقای دکتر Khosro Jalali Dehkordi

Dr. Khosro Jalali Dehkordi

هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179073)

6
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers