آقای دکتر Hamid Rajabi

Dr. Hamid Rajabi

استاد ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179076)

23
83
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers