آقای دکتر Mohamad Faramarzi

Dr. Mohamad Faramarzi

دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179080)

21
47
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers