آقای دکتر Mohammad Moghimi

Dr. Mohammad Moghimi

استاد گروه مدیریت- دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179190)

3
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers