آقای دکتر Mohammad Fathian

Dr. Mohammad Fathian

استاد گروه تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179191)

119
28
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers