آقای دکتر Hossein Khanifar

Dr. Hossein Khanifar

استاد تمام دانشگاه تهران و رییس دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179194)

36
131
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers