آقای دکتر Seyed mohammad bagher Jafari

Dr. Seyed mohammad bagher Jafari

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179215)

55
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers