آقای دکتر Vali Ali Mirzalo

Dr. Vali Ali Mirzalo

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179235)

33
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers