آقای Farzad Dehghanian

Farzad Dehghanian

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179255)

32
8
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers