محمد مهدی فداکار | سیویلیکا

دکتر محمد مهدی فداکار

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی

استان
کرمان
شهر
کرمان

سمتهای علمی و اجرایی محمد مهدی فداکار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو هیات علمی)
  • مجله بهداشت و توسعه (مدیر مسئول)

مقالات محمد مهدی فداکار در کنفرانس های داخلی

شرایط زیست محیطی یک شهر سالم در اندیشه ابن خلدون
سال 1379
ارائه شده در سومین همایش ملی بهداشت محیط

مقالات محمد مهدی فداکار در ژورنال های داخلی

سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مولفه های مبتنی برآموزه های اسلام
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
نقش نهادهای فرهنگی در فرهنگ مصرف محصولات فرهنگی هنری
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه رسانه
توانمندسازی زنان مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان کرمان از طریق آموزش خودآزمایی پستان در حضور بهورز
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه بیماری های پستان
عوامل پیش‌بینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید در زنان داوطلب سلامت فعال شهرستان زرند
سال 1396
ارائه شده در نشریه پژوهش های سلامت محور