احمد رجبی زاده | سیویلیکا

احمد رجبی زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی احمد رجبی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو هیات علمی)
  • مجله بهداشت و توسعه (مدیر اجرایی)

مقالات احمد رجبی زاده در کنفرانس های داخلی

بررسی وضعیت تصفیه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی بیمارستان های استان کرمان درسال های 86-1384
سال 1388
ارائه شده در دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون(EC) در حذف فلز سنگین نیکل از محیط های آبی با استفاده از الکترودهای میله ای آهنی
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب صنعت فراورده های غذایی پروتئینی با استفاده از تکنولوژی سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای بدون واسطه و کاتالیست
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند درشهرک صنعتی خضراء شهرستان کرمان
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
بررسی توزیع قطر بر حسب جمعیت در شبکه های فاضلاب شهرهای ایران
سال 1381
ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی میزان تولید ،وضعیت جمع آوری و حمل،بازیافت و دفع مواد زائد ساختمانی شهر کرمان درسال 1387
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
ارزیابی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک شهرک صنعتی خضراء کرمان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل
سال 1392
ارائه شده در شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

مقالات احمد رجبی زاده در ژورنال های داخلی

برآورد توزیع قطر برحسب جمعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهرهای ایران
سال 1383
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
Evaluation of factors affecting on lipid extraction for recovery of fatty acids from Nannochloropsis oculata micro-algae to biodiesel production
سال 1393
ارائه شده در مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط
Growth and lipid accumulation in response to different cultivation temperatures in Nannochloropsis oculata for biodiesel production
سال 1394
ارائه شده در مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط
Optimization of culture media for lipid production by Nannochloropsis oculata for Biodiesel production
سال 1394
ارائه شده در مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط
ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان درسال 1390
سال 1392
ارائه شده در مجله بهداشت و توسعه
بررسی کارایی کاه گندم اصلاح شده در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی
سال 1392
ارائه شده در مجله بهداشت و توسعه
ارزیابی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در مرکز دیالیز بیمارستان ها؛ مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1391
سال 1392
ارائه شده در مجله بهداشت و توسعه
بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف اسیدهیومیک از محیط های آبی در حضور کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده
سال 1393
ارائه شده در مجله بهداشت و توسعه
بررسی کارایی فرایند نانو فیلتر اسیون در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیم، کروه شش ظرفیتی و مس از آبهای حاوی سولفات
سال 1393
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
Hazardous and Industrial Wastes Management: a Case Study of Khazra Industrial Park, Kerman
سال 1392
ارائه شده در مجله آرشیو علوم بهداشتی