منوچهر محسنی | سیویلیکا

منوچهر محسنی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی منوچهر محسنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • مجله بهداشت و توسعه (هیات تحریریه)