آقای Naser Fakhari

Naser Fakhari

رییس پژوهشکده دولت اسلامی

Researcher ID: (179296)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران