آقای دکتر Seyed Mahmoud Mirkhalili

Dr. Seyed Mahmoud Mirkhalili

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179323)

12
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers