آقای Payam Tehrani

Payam Tehrani

عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (179399)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.