آقای Farzad Hosein Panaho

Farzad Hosein Panaho

استادیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179409)

32
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers