آقای دکتر Mohammad Chizari

Dr. Mohammad Chizari

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179453)

125
69
2
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers