آقای Hamid Baradaran

Hamid Baradaran

گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179470)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers