آقای دکتر Meghdad Pirsaheb

Dr. Meghdad Pirsaheb

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179474)

79
45
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers