آقای دکتر esfandiar jahangard

Dr. esfandiar jahangard

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179534)

4
71
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs