آقای دکتر Gholamhossein Liaghat

Dr. Gholamhossein Liaghat

استاد گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179581)

109
29
1
109
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers