آقای دکتر Seyed Mojtaba Zebarjad

Dr. Seyed Mojtaba Zebarjad

استاد - مهندسی مواد - دانشگاه شیراز - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179619)

107
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers