مرتضی اخوت | سیویلیکا

مرتضی اخوت

مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مرتضی اخوت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علم و صنعت ایران (عضو هیات علمی)

مقالات مرتضی اخوت در کنفرانس های داخلی

چالشهای زیرساخت ارتباطی روستاهای الکترونیکی با شهرهای الکترونیکی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
برچسبزن گفتار زبان فارسی بر اساس مدل پنھان مارکوف
سال 1389
ارائه شده در سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
ارائه یکروشمبتنیبرخوشهبندی برای بهینهسازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس داده کاوی
مقایسه روشهای مبتنی بر داده کاوی در تشخیص بیماری چربی خون
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس داده کاوی
زمانبندی وظایف در شبکههای حسگر-پهپاد بیسیم: پروتکلی آگاه از زمان و انرژی
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی