خانم دکتر Shokoh Navabinejad

Dr. Shokoh Navabinejad

دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179702)

14
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers