آقای Amirhosein Pirmoradi

Amirhosein Pirmoradi

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179712)

13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers