آقای دکتر Ghahraman Solookinejad

Dr. Ghahraman Solookinejad

Associate Professor; Department of Physics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

Researcher ID: (179715)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران