آقای دکتر Iraj Mohamad fam

Dr. Iraj Mohamad fam

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179734)

101
62
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers