کوروش وحدتی | سیویلیکا

کوروش وحدتی

استاد گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران
تلفن
98 21 360 410 89

سمتهای علمی و اجرایی کوروش وحدتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه کشاورزی (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه به زراعی کشاورزی (هیات تحریریه)
  • مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی (سردبیر)
  • مجله علوم و فنون باغبانی ایران (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری (هیات تحریریه)

مقالات کوروش وحدتی در کنفرانس های داخلی

القا هاپلوئیدی در گردو بوسیله گرده های پرتو دیده
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
پیش گزینی دانهال های زودرس و میان رس حاصل از تلاقی ارقام سیب با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
شناسایی بیماری های گردو با استفاده از تکنیک های ماشین بینایی
سال 1390
ارائه شده در اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
بررسی تکثیر گردوی ایرانی ژنوتیپ Z60 در شرایط درون شیشه ای
سال 1390
ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
تاثیر نانوسیلور در کاهش آلودگی باکتریایی درونی و زنده مانی ریزنمونه های گردو ایرانی در شرایط درون شیشه ای
سال 1390
ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
تایید تراریختگی لاینهای احتمالی تراریخت گردو با ژنbadh
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تجزیه ژنتیکی گیاهان تراریخت شده گردو با ژنfld و مطالعه پاسخ آنها به تنش شوری
سال 1392
ارائه شده در هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
اعمال سیگنال های تنش جهت بهبود رشد و کارایی درختان گردو پس از خروج از گلخانه
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
ارزیابی پیش تیمارهای مختلف در بهبود فتوسنتز و رشد نهال گردو پس از انتقال به محیط باغ
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

مقالات کوروش وحدتی در ژورنال های داخلی

بررسی تنوع ژنتیکی 608 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) و انتخاب برخی از ژنوتیپ های دارای صفات برتر
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه علوم باغبانی ایران