آقای دکتر Sayyed Mustafa Muhaqqiq Damad

Dr. Sayyed Mustafa Muhaqqiq Damad

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه لوون بروکسل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179928)

4
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers