آقای Ali Ebrahimi

Ali Ebrahimi

مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز

Researcher ID: (179944)

117
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers