آقای دکتر Ebrahim Ebrahimi

Dr. Ebrahim Ebrahimi

استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179978)

3
37
69
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs