آقای دکتر Reza Fotohi Ghazvini

Dr. Reza Fotohi Ghazvini

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180014)

37
30
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers