آقای دکتر Rasul Vaez Torshizi

Dr. Rasul Vaez Torshizi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180025)

26
36
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs