آقای دکتر Mohammad Shayannejad

Dr. Mohammad Shayannejad

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180040)

52
42
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers