آقای دکتر Ali Abasi

Dr. Ali Abasi

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180050)

180
124
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs