آقای دکتر Arash Ranjbaran

Dr. Arash Ranjbaran

دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180065)

16
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers