آقای دکتر Afshin Maleki

Dr. Afshin Maleki

استاد رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایارن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180080)

34
49
1
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers