آقای دکتر Reza Khaloo Kakaei

Dr. Reza Khaloo Kakaei

استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180089)

61
11
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers