رضا خالوکاکائی | سیویلیکا

دکتر رضا خالوکاکائی

استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود

معرفی

استان
سمنان
شهر
شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی رضا خالوکاکائی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین (هیات تحریریه)
  • مجله مهندسی منابع معدنی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی رضا خالوکاکائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شاهرود (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی رضا خالوکاکائی

"Mathematical relationship between ultimate pit limits generated by discounted and undiscounted block value maximization in open pit mining", Elsevier BV, (2019), Vol 18, No 2: 94-99
"A review of studies on sustainable development in mining life cycle", Elsevier BV, (2019), Vol 229, No : 213-231
"A New Roof Strata Cavability Index (RSCi) for Longwall Mining Incorporating New Rating System", Springer Science and Business Media LLC, (2019), Vol 37, No 5: 3619-3636
"Assessment of the Importance of Parameters Affecting Roof Strata Cavability in Mechanized Longwall Mining", Springer Science and Business Media LLC, (2018), Vol 36, No 4: 2667-2682
"Determination of the optimum cut-off grades and production scheduling in multi-product open pit mines using imperialist competitive algorithm (ICA)", Elsevier BV, (2017), Vol 51, No : 39-48
"Drilling rate prediction of an open pit mine using the rock mass drillability index", Elsevier BV, (2015), Vol 73, No : 130-138
"Development of 2D computer program to determine geometry of rock mass blocks", Elsevier BV, (2014), Vol 24, No 2: 191-194
"Reliability modeling of hydraulic system of drum shearer machine", Springer Science and Business Media LLC, (2011), Vol 17, No 4: 450-456

مقالات رضا خالوکاکائی در کنفرانس های داخلی

مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و فلزات پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
سال 1383
ارائه شده در کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی تولید معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی نرم افزار PitBlast جهت تعیین الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی نرم افزار تحت ویندوز جهت طراحی محدوده بهینه نهایی معادن روباز با شیبهای متغیر
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران
شناسایی منطقه دگرسانی جنوب کاشان (ناحیه ابیانه) در ارتباط با کانی سازی طلا با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای
سال 1383
ارائه شده در هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده برکه 1:100،000 سوریان
سال 1383
ارائه شده در هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
انتخاب روش استخراج مناسب برای کانسار مس قلعه زری بیرجند با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصة فازی
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین
سال 1386
ارائه شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
زمانبندی سیستم ترابری تونلهای تک مسیره با توجه به نرخ نفوذ دستگاه TBM- مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج- تهران
سال 1386
ارائه شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری
سال 1386
ارائه شده در پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
معرفی نوار فلورین زائی در جنوب مازندران‐ غرب سمنان با استفاده از روش تشخیص الگو و تلفیق معیارهای توصیفی زمین شناسی و گسل ها
سال 1387
ارائه شده در دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
انتخاب بهینه مناطق امیدبخش در ناحیه ماهنشان با استفاده از تلفیق معیارهای اکتشافی ژئوشیمیایی و کانی سنگین در سیستم اطلاعات جغرافیایی
سال 1387
ارائه شده در دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه روش هندسه فرکتال با روش های متداول برای تفکیک آنومالی های گرانی منطقه رودان بندرعباس
سال 1389
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سنجش از دور
سال 1389
ارائه شده در همایش ژئوماتیک 89
تحلیل عوامل استراتژیک صنعت فراوری سنگ ایران با استفاده از مدل SWOT
سال 1389
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
تخمین آنومالی در اندیس Au-Cu پورفیری دالی شمالی و جدایش زمینه از آنومالی با استفاده از هندسه فرکتال
سال 1390
ارائه شده در پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بکارگیری روش فرکتالی عیار - مساحت به منظور شناسایی مناطق آنومال کانیسازی طلا
سال 1387
ارائه شده در اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین
بکارگیری روش فرکتالی عیار - مساحت به منظور شناسایی مناطق آنومال کانیسازی طلا
سال 1387
ارائه شده در اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
مدلسازی قابلیت درام شیرر در معادن جبهه کار طولانی مکانیزه
سال 1391
ارائه شده در اولین کنگره ملی زغال سنگ
بررسی پارامترهای موثر بر رشد کاواک ایجاد شده در اثر فرآیند گازکردن زیرزمینی زغالسنگ UCG
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین عدم قطعیت عیار و ریسک طراحی پیت معدن سنگ آهن دردوی
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ارائه الگوریتم جستجوگر ستونی برای تعیین محدوده بهینه معادن روباز
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
بهینه‌سازی کاهش سیلیس از کنسانتره آهن مجتمع صنعتی و معدنی چادر ملو با استفاده از شبکه‌های عصبی
سال 1384
ارائه شده در بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آتشکاری کنتر لشده پیش شکافی در معدن 1 گل گهر
سال 1390
ارائه شده در هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پهنه بندی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی جاده های کوهستانی با استفاده ازرویکردسیستمی
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
بررسی قابلیت استفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل پتانسیل ناپایداری شیروانی های سنگی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
انتخاب الگوی مناسب انفجار با استفاده از روش تخصیص خطی
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی علوم معدنی
ارائه نرم افزار Blastograhp جهت مدیریت انفجار در معادن روباز
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی علوم معدنی
اکتشاف ذخایر زمین گرمایی از نقشه عمق کوری
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی علوم معدنی
توسعه شاخص جدید ژئومکانیکی قابلیت حفاری با استفاده از رویکرد سیستمی
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی علوم معدنی
کاربرد روش تخصیص خطی در رتبه بندی ریسک های عملیات حفر تونل
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
توسعه شاخص جدید ناپایداری تونل (TII) با استفاده از رویکرد سیستمی
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
بررسی اثر حرارت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های در برگیرنده پهنه های استخراجی روش UCG
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
مطالعات زیست محیطی معادن زغالسنگ،1: ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش RIAM
سال 1393
ارائه شده در هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
مطالعات زیست محیطی معادن زغالسنگ،2: ارزیابی پایداری با روش Philips
سال 1393
ارائه شده در هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن زغالسنگ شرکت البرزشرقی
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
اولویت بندی جنبه های منفی زیست محیطی معادن زغال سنگ بااستفاده ازتحلیل نیمه کمی ریسک
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
ارزیابی پایداری معادن زغالسنگ شرکت البرزشرقی بامدل ریاضی Philips
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
مدل سازی ترمومکانیکی برای تعیین ابعاد پهنه های استخراجی در روش گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر در کانسار چادرملو
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
ارایه شاخصی برای تعیین رفتار توده سنگ با استفاده از سیستم مهندسی سنگ RES
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
بررسی آزمایشگاهی پیدا کردن افزودنی جدید جایگزین کلرید کلسیم برای سیمان کاری چاه های نفت و گاز
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
ارزیابی آثار زیست محیطی معدن سنگ آهن سنگان خواف
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
ارزیابی توسعه پایدار در معدن سنگ آهن سنگان خواف با مدل ریاضی Philips
سال 1395
ارائه شده در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تشخیص خط اثر ناپیوستگی های توده سنگ با استفاده از پردازش تصویر با مطالعه موردی معادن سنگ ساختمانی
سال 1395
ارائه شده در نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مدلسازی و بررسی تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار در برنامه ریزی تولید معادن
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
ساخت دستگاهی به منظور تعیین ترقیق برنامه ریزی نشده درکارگاه های استخراج زیرزمینی
سال 1396
ارائه شده در اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
بهبود روش اندازه گیری ترقیق غیرطراحی درکارگاه های استخراج زیرزمینی
سال 1396
ارائه شده در اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
تعیین پارامترهای هندسی خط اثر شکستگی ها، با استفاده از روش پردازش تصویر و ارزیابی نتایج آن
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
فرایند برداشت زبری سطوح درزه سنگ به روش فتوگرامتری برد کوتاه
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
تعیین پارامترهای کمی زبری درزهسنگ با استفاده از مطالعات آماری
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
پیش بینی عملکرد برش دهنده های اره زنجیری در فرایند برش سنگ های ساختمانی (مطالعه موردی: معادن سنگ ساختمانی دهبید و شایان)
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
پیش بینی عملکرد ماشین هاواژ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
طراحی تهویه معدن زغال سنگ تخت با استفاده از روش نیوتن- رافسون
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان مطالعه موردی: معدن مس سونگون
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
معرفی نرم افزار CFI در تخمین پارامترهای اصلی حریق تونل های جاده ای
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
رویکرد شناسایی مولفه های اجتماعی و زیست محیطی موثر در طراحی معادن روباز
سال 1400
ارائه شده در دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی داده های ژئوشیمیاییکانی سازی طلا بر روی نمودارهای احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت (C-A) در جداسازی زیر جوامع
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طرح یک ایراد به سیستم RMR فازی
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی الگوی آتشکاری معدن سنگ آهک سیمانبجنورد با استفاده از روشهای مبتنی بر تودهسنگ برجا
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روش تاپسیس سلسله مراتبی فازی جهتتعیین الویت سرمایه گذاری در معادن متروکه سرب و روی استان یزد
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
با هدف تهیه نقشه GISمدل سازی و تلفیق لایه های اکتشافی در محیطپتانسیل مطلوب برای ذخایر مسپورفیری در منطقه جبال بارز
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
انتخاب بهینه ملاک های پی جویی ذخایر فلورین جنوب استان مازندران بااستفاده از محاسبه ضریب تشخیص معیارهای اکتشافی
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بارزسازی وتفکیک زون های دگرسانی طلای هیدروترمال با استفاده از باندهای سنجنده آستر در برگه ۱/۱۰۰۰۰۰ منطقه طاهرآباد
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مدل سازی و بررسی اختصاصات ژئوشیمیایی منطقه کانیسازی طلا(پهنه های برشی) کردستان
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات دورسنجی و شناسایی و تفکیک آلتراسیون های منطقه جبال بارز با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+,ASTER
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مدل زونالیته ژئوشیمیائی برای اکتشاف ذخایر مس پورفیریدر منطقه جبال بارز
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مقالات رضا خالوکاکائی در ژورنال های داخلی

برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
ارایه مدلی برای ارزیابی ریسک های زنجیره تامین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی
مدل پیشنهادی برای اصلاح روش نیوتن- رافسون در تحلیل شبکه های تهویه
سال 1398
ارائه شده در مجله مهندسی منابع معدنی
بررسی شاخص نرخ مخاطره بر مبنای متغیرهای کمکی مشهود و نامشهود مطالعه موردی معدن جاجرم بوکسیت
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدل سازی در مهندسی
ارزیابی شبیه سازی FDS در تخمین سرعت بحرانی برای حریق حوضچه ای کوچک مقیاس در تونل منحنی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مهندسی حمل و نقل
استفاده از مدل شکنندگی در تخمین عمر مفید باقیمانده (مطالعه موردی: سیستم بارگیری معدن مس سونگون)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدل سازی در مهندسی
ارزیابی هاله های لیتوژئوشیمیایی اولیه و ثانویه کانی سازی دالی شمالی و تلفیق آنها با سایر اطلاعات اکتشافی به منظور هدایت عملیات اکتشافی
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک
تحلیل قابلیت دسترسی ماشین آلات معدنی درمعدن مس سونگون
سال 1395
ارائه شده در مجله مهندسی منابع معدنی
استفاده از باطله های استخراج شده و آب های زهکشی شده معادن اورانیم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیم ساغند با نگرش کاهش آلودگی های زیست محیطی
سال 1399
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای
اکتشاف تله های هیدروکربوری منطقه قم با روش هندسه فرکتال و مدل سامانه اطلاعات جغرافیایی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
پیش بینی سایش سرمته های سه مخروطی با ترکیب روش تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون در چال های انفجاری معدن مس سرچشمه
سال 1401
ارائه شده در مجله مهندسی منابع معدنی