آقای دکتر Mohammad Hassan Ehrampoush

Dr. Mohammad Hassan Ehrampoush

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180102)

82
142
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers