آقای Ali Mostafavi

Ali Mostafavi

گروه شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180106)

48
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers