آقای دکتر Abdolamir Allameh

Dr. Abdolamir Allameh

گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180193)

6
8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers