آقای Mahdi Ahmadi Zadeh

Mahdi Ahmadi Zadeh

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Researcher ID: (180256)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران