آقای دکتر Esmaiel Shieh

Dr. Esmaiel Shieh

استاد دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180369)

50
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers