آقای Jamshid Darvish

Jamshid Darvish

گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180447)

6
25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers